27.12.13 Ποιες είναι οι νέες που θα πάρουν το γαμ. βοήθ. έτους 2013

Οι νέες που θα πάρουν το γαμήλιο βοήθημα του έτους 2013 είναι οι εξής:
1. Καλούδα Αλατάκη του Θεοδώρου από την Νέα Αδριανή του Ν.Ροδόπης
2. Αναστασία Χεράκη του Αθανασίου από την Διώνη του Ν.Ροδόπης
3. Ευαγγελία Ματζίρη του Κυριάκου από την Κομοτηνή
Οι παραπάνω νέες μόλις τελέσουν το γάμο τους εντός πενταετίας από την ημερομηνία επιλογής τους (13.12.13), θα στείλουν ληξιαρχική πράξη γάμου στο Ίδρυμα και θα τους παραδοθεί το βιβλιάριο καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας με το ποσόν των 2.000 ευρώ πλέον τους τόκους για κάθε μία.