ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α / 2014 (ΕΓΡΙΣΗ ΑΠΟΛ. ΙΣΟΛ. 2013)

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ                                               Κομοτηνή 7/2/2014
Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838                              Αριθμ. Πρωτ. 4
69100 Κομοτηνή

Σήμερα, 7 Φεβρουαρίου 2014, μέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος κ. Κων/νου Βαρβάτου και υπό την προεδρία του συνήλθε στην έδρα του Ιδρύματος στην οδό Ιατρού Βαφειάδη 12 στην Κομοτηνή η Εκτελεστική Επιτροπή με την παρουσία και των μελών της κ. Παπαδήμου Χρήστου Α΄ Διαδόχου του Δ/ντή και ισόβιου τακτικού μέλους, της κ. Νεκταρίας Δρίνη  Β΄ Διαδόχου του Δ/ντή και ισόβιου τακτικού μέλους και του κ. Παναγιώτη Φυτιλά τακτικού με τριετή θητεία μέλους με σκοπό να συζητήσει το παρακάτω θέμα :

Θέμα  : Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2013

 Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Ταμία της Ε.Ε. που ανέλυσε τον Απολογισμό και το Ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2013 που έχουν ως εξής :

1) Απολογισμός έτους 2013
α) Υπόλοιπο 2012 : 180.906,40 €
β) Σύνολο εσόδων  2013: 12.817,14 
γ) Σύνολο εξόδων 2013 : 8.593,13 €
δ) Υπόλοιπο 2013 : 185.130,41 €
2) Ισολογισμός έτους 2013
α) Ενεργητικό 465.308,91 €
β) Παθητικό 465.308,91 €

              Στη συνέχεια ο Ταμίας ανέλυσε τα επιμέρους κονδύλια των εσόδων και των εξόδων του 2013 και εξήγησε ότι η προθεσμιακές καταθέσεις στον Ισολογισμό έχουν αποτιμηθεί με τις αξίες της 26/04/2013 και τα μερίσματα των μετοχών με τις αξίες της 31/12/2013. Μετά τη συζήτηση η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του Ιδρύματος του 2013 όπως συντάχθηκαν και κατατέθηκαν στο αρχείο του Ιδρύματος.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται παρακάτω.

Ο Πρόεδρος – Δ/ντής         Ο Ταμίας         Η Γραμματέας         Το Μέλος

(  Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν    υ π ο γ ρ α φ έ ς  )
      Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ    Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο
Ο Πρόεδρος – Δ/ντής
Κων/νος Ν. Βαρβάτος