ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 2013

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 12                                                   Κομοτηνή  27/9/2013
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ/FAX 2531085838

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 2013

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος, που εδρεύει στην Κομοτηνή προκηρύσσει για το έτος 2013 την χορήγηση δέκα (10) γαμήλιων βοηθημάτων ποσού 2.000 ευρώ καθενός, για άγαμες νέες, ορφανές ή θυγατέρες οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων καταγόμενες από την Ανατολική Θράκη από μητέρα ή πατέρα, ηλικίας άνω των 17 ετών.

Το ποσό κάθε βοηθήματος θα κατατεθεί στο όνομα της κάθε νέας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και θα καταβληθεί μαζί με τους νόμιμους τόκους του, μόνο και εφόσον τελεσθεί ο γάμος της εντός 5ετίας από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησής του, διαφορετικά το ποσό θα επιστραφεί με τους τόκους του στο Μακρυγιάννειο Ίδρυμα.

Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλλει από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον Τύπο και μέχρι 29/11/2013 στα γραφεία του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος τα εξής δικαιολογητικά :

1) Ενυπόγραφη αίτηση της ενδιαφερόμενης. Στη αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται πόσα είναι τα συντηρούμενα από τον πατέρα ή τη μητέρα (σε περίπτωση χηρείας) ανήλικα και μη εργαζόμενα μέλη της οικογένειάς της, αν εργάζεται η ίδια καθώς επίσης και η διεύθυνση κατοικίας της, ο αριθμός Δ.Α.Τ., η Δ.Ο.Υ. , το Α.Φ.Μ και το τηλέφωνό της.

 2) Πιστοποιητικό Γεννήσεως της ενδιαφερομένης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένη στο οποίο να σημειώνεται η Ελληνική Ιθαγένεια και ότι είναι άγαμη.

3) Βεβαίωση του εφημέριου της ενορίας της για την μη τέλεση θρησκευτικού γάμου, των καλών της ηθών καθώς και ότι οι γονείς της είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

5) Βεβαίωση τριών (3) μαρτύρων (προτιμάται η ένορκη μαρτυρία) για την καταγωγή της υποψήφιας από την Ανατολική Θράκη ( από γονείς ή παππούδες), όπου θα δηλώνεται και ο τόπος καταγωγής. Η υπογραφή των μαρτύρων πρέπει να είναι επικυρωμένη από τη Δημοτική Αρχή ή την Αστυνομία ή το ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας των μαρτύρων.

6) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας 2013 των γονέων της και της ίδιας (σε περίπτωση που εργάζεται).

7) Ιδιόγραφη εξουσιοδότηση της υποψήφιας με την οποία εξουσιοδοτεί το Μακρυγιάννειο Ίδρυμα να ανοίξει στο όνομά της τραπεζικό λογαριασμό υπό όρον στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει βεβαίωση για τα γνήσιο της υπογραφής της από Δημοτική Αρχή,  Αστυνομία ή ΚΕΠ.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής υποψηφίων θα γίνει κλήρωση μεταξύ τους ενώπιον συμβολαιογράφου αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση καθεμιάς (κατά κύριο λόγο αν είναι ορφανή) και η οικονομική κατάσταση καθεμιάς (της ίδιας και των γονέων της συνολικά να είναι κάτω από το όριο που θα ορίσει η Ε.Ε με απόφασή της). Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα κοινοποιηθεί στις υποψήφιες από την Ε.Ε του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο Μακρυγιάννειο Ίδρυμα ταχυδρομικά και συστημένα μέσα στην παραπάνω προθεσμία (29/11/2013 ). Η λήξη της προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς στο φάκελο. Δεν θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που δεν θα σταλούν ταχυδρομικά.

Ο Πρόεδρος-Δ/ντής του  Μακρυγιάννειου Ιδρύματος.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΒΑΤΟΣ