ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ / 2014 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΜ. ΒΟΗΘ. 2014)

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ                                            Κομοτηνή 29/09/2014

Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838                               Αριθμ. Πρωτ. 17

69100 Κομοτηνή

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Γ / 2014

Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 μέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος κ. Κων/νου Βαρβάτου και υπό την προεδρία του συνήλθε στην έδρα του Ιδρύματος στην οδό Ιατρού Βαφειάδη 12 στην Κομοτηνή η Εκτελεστική Επιτροπή με την παρουσία και των μελών της, κ. Παπαδήμου Χρήστου Α΄ Διαδόχου του Δ/ντή και ισόβιου τακτικού μέλους, της κ. Νεκταρίας Δρίνη  Β΄ Διαδόχου του Δ/ντή και ισόβιου τακτικού μέλους και του κ. Παναγιώτη Φυτιλά τακτικού με τριετή θητεία μέλους με σκοπό τη συζήτηση του παρακάτω θέματος :

 

Θέμα  : Δημοσίευση  προκήρυξης χορήγησης γαμήλιων βοηθημάτων έτους 2014     

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε τα παρόντα μέλη ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος σύμφωνα και με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2014, επιτρέπουν τη χορήγηση 10 γαμήλιων βοηθημάτων καθενός ποσού 2000 ευρώ σε ισάριθμες άγαμες νέες κατά προτίμηση ορφανές, θυγατέρες οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων, Ελληνίδες, Ορθόδοξες Χριστιανές και καταγόμενες από μητέρα ή πατέρα από την Ανατολική Θράκη, ηλικίας άνω των 17 ετών.

Το παραπάνω χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο όνομα κάθε νέας, που θα επιλεγεί από την Ε.Ε. του Ιδρύματος σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού του, σε λογαριασμό υπό όρον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και θα καταβληθεί σε αυτήν μαζί με τους νόμιμους τόκους του μόνο και εφόσον τελέσει τον γάμο της εντός 5ετίας από την ημέρα επιλογής της από την Ε.Ε. του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος. Άλλως το χρηματικό ποσό του γαμήλιου βοηθήματος με τους τόκους του θα επιστραφεί στο Ίδρυμα.

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας έθεσε υπόψη των μελών της Ε.Ε. τη συνταχθείσα προκήρυξη που έχει ως  εξής :

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος, που εδρεύει στην Κομοτηνή προκηρύσσει για το έτος 2014 την χορήγηση δέκα (10) γαμήλιων βοηθημάτων ποσού 2.000 ευρώ καθενός, για άγαμες νέες, ορφανές ή θυγατέρες οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων καταγόμενες από την Ανατολική Θράκη από μητέρα ή πατέρα, ηλικίας άνω των 17 ετών.

Το ποσό κάθε βοηθήματος θα κατατεθεί στο όνομα της κάθε νέας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και θα καταβληθεί μαζί με τους νόμιμους τόκους του, μόνο και εφόσον τελεσθεί ο γάμος της εντός 5ετίας από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησής του, διαφορετικά το ποσό θα επιστραφεί με τους τόκους του στο Μακρυγιάννειο Ίδρυμα.

Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλλει από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον Τύπο και μέχρι 28/11/2014 στα γραφεία του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος τα εξής δικαιολογητικά :

1) Ενυπόγραφη αίτηση της ενδιαφερόμενης. Στη αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται πόσα είναι τα συντηρούμενα από τον πατέρα ή τη μητέρα (σε περίπτωση χηρείας) ανήλικα και μη εργαζόμενα μέλη της οικογένειάς της, αν εργάζεται η ίδια καθώς επίσης και η διεύθυνση κατοικίας της, ο αριθμός του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας., η Δ.Ο.Υ , το Α.Φ.Μ και το τηλέφωνό της.

2) Πιστοποιητικό Γεννήσεως της ενδιαφερομένης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένη στο οποίο να σημειώνεται η Ελληνική Ιθαγένεια και ότι είναι άγαμη.

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα της.

4) Βεβαίωση του εφημέριου της ενορίας της για την μη τέλεση θρησκευτικού γάμου, των καλών της ηθών καθώς και ότι οι γονείς της είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

5) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

6) Βεβαίωση τριών (3) μαρτύρων ή βεβαίωση Προέδρων Πολιτιστικών Συλλόγων Προσφύγων Αν.Θράκης για την καταγωγή της υποψήφιας από την Ανατολική Θράκη ( από γονείς ή παππούδες), όπου θα δηλώνεται και ο τόπος καταγωγής. Η υπογραφή των μαρτύρων πρέπει να είναι επικυρωμένη από τη Δημοτική Αρχή ή την Αστυνομία ή το ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας των μαρτύρων.

7) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας 2014 των γονέων της και της ίδιας (σε περίπτωση που εργάζεται).

8) Ιδιόγραφη εξουσιοδότηση της υποψήφιας με την οποία εξουσιοδοτεί το Μακρυγιάννειο Ίδρυμα να ανοίξει στο όνομά της τραπεζικό λογαριασμό υπό όρον στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει βεβαίωση για τα γνήσιο της υπογραφής της από Δημοτική Αρχή,  Αστυνομία ή ΚΕΠ.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής υποψηφίων θα γίνει κλήρωση μεταξύ τους ενώπιον συμβολαιογράφου αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση καθεμιάς (κατά κύριο λόγο αν είναι ορφανή) και η οικονομική κατάσταση καθεμιάς (της ίδιας και των γονέων της συνολικά να είναι κάτω από το όριο που θα ορίσει η Ε.Ε με απόφασή της). Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα κοινοποιηθεί στις υποψήφιες από την Ε.Ε του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο Μακρυγιάννειο Ίδρυμα ταχυδρομικά και συστημένα μέσα στην παραπάνω προθεσμία (28/11/2014 ). Η λήξη της προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς στο φάκελο. Δεν θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που δεν θα σταλούν ταχυδρομικά.

Στη συνέχεια η Ε.Ε. αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παραπάνω προκήρυξη και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τη δημοσίευσή της στις εφημερίδες, «Ηχώ των Δημοπρασιών» Αθηνών, «Τύπος Θεσσαλονίκης» Θεσσαλονίκης και «Χρόνος» Κομοτηνής. Επίσης, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.makrygianneio.gr) .

Επίσης αναθέτει στη Γραμματέα την αποστολή της προκήρυξης σε Μητροπόλεις, Θρακικά Σωματεία και Συλλόγους ανά την Ελλάδα για την ενημέρωση των μελών τους.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται παρακάτω.

 

Ο Πρόεδρος – Δ/ντής         Ο Ταμίας         Η Γραμματέας         Το Μέλος

(  Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν    υ π ο γ ρ α φ έ ς  )

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ    Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Ο Πρόεδρος – Δ/ντής

 Κων/νος Ν. Βαρβάτος