7.2.14 Δημοσιεύτηκε ο Οικ. Απολογισμός του Ιδρύματος έτους 2013

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χρόνος» Κομοτηνής την 8.2.14 η περίληψη του οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος έτους 2013 που έχει ως εξής:
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

                         ΕΣΟΔΑ                                                         ΕΞΟΔΑ
α) Υπόλοιπο χρήσης 2012 : 180.906,40 €                    α) Έξοδα 2013 : 8.593,13 €
β) Έσοδα 2013 : 12.817,14 €
Υπόλοιπο σε νέα χρήση στο 2014 : 185.130,41 €
Το Υπόλοιπο βρίσκεται κατατεθειμένο σε προθεσμιακούς και λογαριασμούς ταμιευτηρίου στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.