ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤ / 2013 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΜ. ΒΟΗΘ. 2013)

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ                                        Κομοτηνή 13/12/2013
Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838                        Αριθμ. Πρωτ. 44
69100 Κομοτηνή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΤ / 2013

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2013 μέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος κ. Κων/νου Βαρβάτου και υπό την προεδρία του συνήλθε στην έδρα του Ιδρύματος στην οδό Ιατρού Βαφειάδη 12 στην Κομοτηνή η Εκτελεστική Επιτροπή με την παρουσία και των μελών της, κ. Παπαδήμου Χρήστου Α΄ Διαδόχου του Δ/ντή και ισόβιου τακτικού μέλους, της κ. Νεκταρίας Δρίνη  Β΄ Διαδόχου του Δ/ντή και ισόβιου τακτικού μέλους και του κ. Παναγιώτη Φυτιλά τακτικού με τριετή θητεία μέλους με σκοπό τη συζήτηση του παρακάτω θέματος :

Θέμα : Χορήγηση γαμήλιων βοηθημάτων 2013

                   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε ότι η προκήρυξη χορήγησης γαμήλιων βοηθημάτων έτους 2013 του Ιδρύματος εγκρίθηκε με το πρακτικό Ε/2013/27-9-2013 της ΕΕ και δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής την 1-10-2013 και 2-10-2013 και κοινοποιήθηκε σε Μητροπόλεις, Σωματεία και Συλλόγους ανά την Ελλάδα, όπου κατοικούν και δραστηριοποιούνται απόγονοι προσφύγων από την Ανατολική Θράκη σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος.

Στην προκήρυξη ανταποκρίθηκαν οι εξής τρεις νέες :
1) Καλούδα Αλατάκη του Θεοδώρου, 2) Χεράκη Αναστασία του Αθανασίου και 3) Ματζίρη Ευαγγελία του Κυριάκου.
Στη συνέχεια η ΕΕ εξέτασε τα δικαιολογητικά των τριών υποψηφίων και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στους όρους της προκήρυξης.

Μετά την εισήγηση του Προέδρου, η Ε.Ε. αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση των γαμήλιων βοηθημάτων του Ιδρύματος για το 2013 στις παραπάνω νέες μέσω βιβλιαρίων καταθέσεων με όρους της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας και αναθέτει στον Πρόεδρο τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανοίγματος βιβλιαρίων στο όνομα των δικαιούχων και την ενημέρωσή τους με προσωπικές επιστολές.

Ο όρος για τη χορήγηση των βιβλιαρίων στις παραπάνω τρεις δικαιούχους νέες είναι η τέλεση του γάμου τους εντός 5ετίας από τη σημερινή ημερομηνία. Μετά την τέλεση του γάμου τους πρέπει να αποστείλουν ληξιαρχική πράξη γάμου στο Ίδρυμα για να παραλάβουν τα βιβλιάρια καταθέσεων με όρους με το ποσό των 2000 € πλέον των τόκων μέχρι την ημερομηνία παραλαβής τους.
Αν δεν τελέσουν το γάμο τους εντός 5ετίας τότε τα ποσά των γαμήλιων βοηθημάτων θα επιστραφούν αυτοδίκαια στο Ίδρυμα μαζί με τους τόκους τους.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται παρακάτω.

Ο Πρόεδρος – Δ/ντής         Ο Ταμίας         Η Γραμματέας         Το Μέλος

(  Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν    υ π ο γ ρ α φ έ ς  )

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ    Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Ο Πρόεδρος – Δ/ντής

Κων/νος Ν. Βαρβάτος