ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838
69100 Κομοτηνή
Αριθμ. Πρωτ. 4

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  έτους 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Ακίνητα τρία (3) τεκμαρτής αξίας :
α) ισόγειο κατάστημα επί της Δ. Αρεοπαγίτου 3 εμβαδού 33,93 τ.μ. 142.506,00 €
β) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 41 τ.μ. 101.124,45 €
γ) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 14 τ.μ. 36.174,60 
Κεφ. Β΄, Άρθρο 1 : Χρεώγραφα  Αξίας Χρηματιστηρίου 97 Νέες Μετοχές Εθνικής Τράπεζας αξίας 3,85 € καθεμιάς την 31/12/2013 373,45 

II. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Μετρητά καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι 31/12/2013
α) με αριθμό 830317-75 προθεσμιακή κατάθεση λήξης την 26/04/2013 30.241,13 
β) με αριθμό 830717-22 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 18.290,44€
γ) με αριθμό 880261-01 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 1.370,77 
δ) με αριθμό 040/660865-56 λογαριασμός ταμιευτηρίου 117.277,58 
ε) με αριθμό 127/660001-81 λογαριασμός ταμιευτηρίου 38,95 €
στ) υπόλοιπο στα χέρια του Ταμία 3.911,54 
Σύνολο Αναλώσιμων 185.130,41 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 465.308,91 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Ακίνητα τρία (3) τεκμαρτής αξίας:
α) ισόγειο κατάστημα επί της Δ. Αρεοπαγίτου 3 εμβαδού 33,93 τ.μ. 142.506,00 
β) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 41 τ.μ. 101.124,45 
γ) γραφείο επί της Καραγιώργη Σερβίας 7 εμβαδού 14 τ.μ. 36.174,60 
Κεφ. Β΄, Άρθρο 1 : Χρεώγραφα  Αξίας Χρηματιστηρίου 97 Νέες Μετοχές Εθνικής Τράπεζας αξίας 3,85 € καθεμιάς την 31/12/2013 373,45 €

II. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κεφ. Α΄, Άρθρο 1 : Μετρητά καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι 31/12/2013
α) με αριθμό 830317-75 προθεσμιακή κατάθεση

λήξης την  26/04/2013

30.241,13 €
β) με αριθμό 830717-22 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 18.290,44 €
γ) με αριθμό 880261-01 προθεσμιακή κατάθεση λήξης 26/04/2013 15.370,77 €
δ) με αριθμό 040/660865-56 λογαριασμός ταμιευτηρίου 117.277,58 €
ε) με αριθμό 127/660001-81 λογαριασμός ταμιευτηρίου 38,95 €
στ) υπόλοιπο στα χέρια του Ταμία 3.911,54 €
Σύνολο Αναλώσιμων 185.130,41 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 465.308,91 €