ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Ιατρού Βαφειάδη 12-Τηλ.:25310 85838
69100 Κομοτηνή
Αριθμ. Πρωτ. 4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  έτους 2013

ΕΣΟΔΑ
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

Κεφ. Α΄,

Άρθρο 1: Μισθώματα καταστήματος επί της οδού Δ.  Αρεοπογίτου 3, (μισθωτές Ζωή και Ήλεια Λιούλια), μετά του  χαρτοσήμου 11 μηνιαία μισθώματα 8.892,40 €
Άρθρο 2: Μισθώματα ακινήτου επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 7, (το ακίνητο αυτό είναι αμίσθωτο) 0,00 €
Άρθρο 3: Μισθώματα ακινήτου επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 7, (μισθωτής Αντ. Δούλας ή Ντούλας, μετά του  χαρτοσήμου 16 μηνιαία μισθώματα 1.600,00 €

Κεφ. Β’,

Άρθρο 1: Τόκοι της υπ’αριθμ. 830317-75 προθεσμιακής κατάθεσης Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 960,86 
Άρθρο 2: Τόκοι της υπ’αριθμ. 830717-22 προθεσμιακής κατάθεσης Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας  581,14 
Άρθρο 3: Τόκοι της υπ’αριθμ. 880261-01 προθεσμιακής κατάθεσης Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 488,38 
Άρθρο 4: Τόκοι της υπ’αριθμ. 660865-56 κατάθεσης ς Ταμιευτηρίου Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 294,34 €
Άρθρο 5: Τόκοι της υπ’αριθμ. 127/660001-81 κατάθεσης ταμιευτηρίου Εθνικής Τράπεζας 0,02 €
Άρθρο 6 : Μερίσματα από μετοχές Εθνικής Τράπεζας  0,00 
Σύνολο Τακτικών Εσόδων:= 12.817,14€

II. ΕΚΤΑΚΤΑ

Κεφ. Α΄, Άρθρο 1: Έσοδα από μη παραληφθέντα βοηθήματα γάμου μετά τη λήξη της πενταετίας από τη χορήγησή τους 0,00€
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έτους 2012 180.906,40 €
Έσοδα έτους 2013 12.817,14 €
Έξοδα έτους 2013 8.593,13 €
Υπόλοιπο σε μεταφορά στο 2014 185.130,41 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μη παραληφθέντα βοηθήματα γάμου πριν την λήξη της πενταετίας από τη χορήγησή τους 2 Χ 2.500 = 5.000 πλέον των τόκων τους. Η λήξη της 5ετίας ήταν 13/12/13 γι’αυτό στάλθηκαν στα κεντρικά της Εθνικής για να πιστωθούν στο λογαριασμό του Ιδρύματος. Επίσης θα ανοιχτούν 3 νέα βιβλιάρια με γαμήλια βοηθήματα τη νέα χρονιά από 2000€  το καθένα.

ΕΞΟΔΑ

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

Κεφ. Α΄,

Άρθρο 1:  Έξοδα Διοίκησης (αποζημίωση υπαλλήλων της Αποκ/νης Δ/σης Αττικής για συμμετοχή τους στη δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου). 400,00 €
Άρθρο 2: Έξοδα για γραφική ύλη και λοιπά έξοδα γραφείου. 991,07 
Κεφ. Β΄  
Άρθρο 1: Έξοδα Δημοσίευσης ανακοινώσεων εκμίσθωσης ακινήτου, απολογισμού και προκήρυξης γαμήλιων βοηθημάτων. 1.097,11 
Κεφ. Γ΄ ,  
Άρθρο 1: Αμοιβή λογιστή (σύνταξη φορολ. δήλωσης). 300,00 
Άρθρο 2: Διαχειριστικά έξοδα ( κοινόχρηστα και ΔΕΗ αμίσθωτου γραφείου και ασφάλιστρα ακινήτων). 1.409,75€
Άρθρο 3: Καταβολή φόρων ακινήτων 4.395,20 €
Σύνολο Τακτικών Εξόδων: 8.593,13 €
II. ΕΚΤΑΚΤΑ  
Κεφ. Α΄, Άρθρο 1: Δαπάνη για βοηθήματα γάμου (Εγκρίθηκαν 3 βοηθήματα
για το 2013 που θα εκταμιευθούν το 2014)
 0,00€
Σύνολο Εξόδων 8.593,13 € 

Ο παρών Απολογισμός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. του Ιδρύματος κατά τη συνεδρία της 7/2/2014 ( Πρακτικό Α/2014 ).
 


Ο Πρόεδρος – Δ/ντής

 

Κων/νος Βαρβάτος